Username
Password
นายเจริญ ชินวงศ์
กำนัน ตำบลปากแพรก
นายเริงเกียรติ ชินวงศ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายรุ่งนิรันต์ ฝอยทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายชิราวุธ ฝอยทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายโกมล แพรกปาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายสุวิทย์ เหมทานนท์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายวิทยุทธ์ สิงหพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายสันติ เขียวเสน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นายธงชัย สิงหพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ 0-7546-6013 โทรสาร : 0-7546-6234 E- mail : office@abtpakprak.go.th 
Web Site : WWW.ABTPAKPRAK.GO.TH