กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “ณ บริเว
กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “ณ บริเว
ประชุม สภา อบต.ปากแพรก  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ประชุม สภา อบต.ปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากแพรก
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากแพรก
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256